Polityka prywatności

Dlaczego ta uwaga

Na tej stronie opisano, jak zarządzać serwisem w związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników, którzy się z nim zapoznają. Po konsultacji z tą witryną mogą być przetwarzane dane dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób.

Jest to informacja przekazana na podstawie art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679 (RODO 2016/679) osobom, które wchodzą w interakcję z usługami sieć www.foderezamboni1948.com o ochronie danych osobowych, dostępny drogą elektroniczną pod adresem: www.foderezamboni1948.com

Informacje są dostarczane tylko dla witryny Ditta Piero Zamboni, a nie dla innych witryn sieć ewentualnie konsultowane przez użytkownika za pośrednictwem link.

Informacje opierają się również na Rekomendacji nr. 2/2001, że europejskie organy ochrony danych osobowych, zebrane w Grupie powołanej przezsztuka. 29 dyrektywy n. 95/46 / WE, przyjęta 17 maja 2001 r. w celu określenia minimalnych wymagań dotyczących gromadzenia danych osobowych on-line, aw szczególności metody, terminy i charakter informacji, które administratorzy danych muszą przekazać użytkownikom, gdy łączą się ze stronami siećniezależnie od celu linku.

Rodzaj przetwarzanych danych

Dane nawigacyjne

Systemy i procedury informatyczne oprogramowanie odpowiedzialny za działanie tych witryn sieć pozyskują podczas normalnego działania pewne dane osobowe, których transmisja jest domniemana przy korzystaniu z protokołów komunikacji internetowej.

Informacje te nie są gromadzone w celu powiązania ich z określonymi zainteresowanymi stronami, ale które ze względu na swój charakter mogłyby, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez strony trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników.

Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się z witryną, adresy w zapisie URI (jednolity identyfikator zasobu) żądanych zasobów, czas żądania, sposób przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi podany przez serwer (sukces, błąd itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym użytkownika.

Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących korzystania z serwisu oraz sprawdzenia poprawności jego działania i są usuwane niezwłocznie po przetworzeniu. Dane mogą zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko witrynie: poza tą możliwością dane kontaktowe są obecnie sieć nie utrzymują się dłużej niż siedem dni.

Dane podane dobrowolnie przez użytkownika

Firma Piero Zamboni będzie przetwarzać dane osobowe, które użytkownik poda podczas rejestracji, żądania określonej usługi lub w każdym przypadku w kontekście relacji z portalem. www.foderezamboni1948.com.

Takie dane mogą obejmować:

 • dane identyfikacyjne i kontaktowe (imię, nazwisko, nazwa firmy, stan, adres, miasto, NIP, adres e-mail, numer telefonu, hasło itp.);
 • dane płatnicze i rozliczeniowe (dane dotyczące kart kredytowych i innych systemów płatniczych, z których korzysta użytkownik)

Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem świadczenia, a następnie korzystania z żądanych Usług. Brak podania niektórych danych (danych osobowych, adresu e-mail, danych dotyczących płatności itp.) Może zatem uniemożliwić Administratorowi świadczenie żądanych Usług.

Jeśli chodzi o dane dotyczące płatności, nie będą one przetwarzane przez portal www.foderezamboni1948.com, ponieważ w momencie opłacania zamówienia użytkownik zostanie przekierowany na stronę PayPal (obwód płatności PayPal), gdzie będzie musiał wprowadzić dane karty kredytowej. Firma Piero Zamboni otrzymuje następnie potwierdzenie wpłaty.

Firma Piero Zamboni będzie od czasu do czasu wskazywać, również poprzez swoje formularze na portalu www.foderezamboni1948.com, dane, których przekazanie jest absolutnie niezbędne do korzystania z Usług oraz dodatkowe dane, których podanie jest zamiast tego konieczne tylko w celu wzbogacenia doświadczenia użytkownika w kontekście samych Usług.

Właściciel, podmiot przetwarzający dane i inspektor ochrony danych

Administratorem danych jest Ditta Piero Zamboni w osobie przedstawiciela prawnego. Lista zewnętrznych menedżerów ds. Przetwarzania danych jest stale aktualizowana i można się z nią zapoznać w siedzibie firmy. Nie wyznaczono inspektora ochrony danych.

Cel przetwarzania, do którego przeznaczone są dane

Podane przez Ciebie dane osobowe będą wykorzystywane w następujących celach cel, powód:

 1. W celu wykonania umowy lub w każdym przypadku świadczenia Usług żądanych przez użytkownika na portalu www.foderezamboni1948.com
 • zarządzać rejestracją, uwierzytelnianiem i dostępem do portalu
 • zarządzać zapytaniami o zakup towarów;
 1. W celu wypełnienia obowiązków prawnych (takich jak np. Zobowiązania podatkowe związane z wykonaniem umowy i świadczeniem usług);

Charakter wkładu

Podanie danych jest obowiązkowe o ile cele, o których mowa w lit. a) i b): każda odmowa uniemożliwi firmie Piero Zamboni dalsze świadczenie oferowanych usług.

Metody przetwarzania

Wszystkie dane osobowe są przetwarzane głównie za pomocą narzędzi i metod elektronicznych, jednak przetwarzanie w formie papierowej nie jest wykluczone a priori.

Dane będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, tylko przez czas ściśle niezbędny do realizacji celów, dla których dane zostały pierwotnie zebrane, aw każdym przypadku w granicach określonych przez prawo.

Aby zapewnić, że dane osobowe są zawsze dokładne, aktualne, kompletne i odpowiednie, zachęcamy użytkowników i inne zainteresowane strony do aktualizowania ich danych za pośrednictwem określonych funkcji witryn i aplikacji połączonych z portalem. www.foderezamboni1948.com lub aby zgłosić wszelkie zmiany na następujący adres e-mail: pierozamboni@iol.it

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.

Środki bezpieczeństwa zostaną zastosowane w celu zagwarantowania poufności zainteresowanej strony, której dotyczą takie dane, oraz w celu uniknięcia nieuprawnionego dostępu do osób trzecich lub nieupoważnionego personelu.

Miejsce przetwarzania danych

Zabiegi związane z usługami internetowymi tej witryny odbywają się w prawnej i operacyjnej siedzibie firmy Piero Zamboni i są obsługiwane wyłącznie przez specjalnie wyznaczony personel; dane są również przetwarzane w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. W szczególności wszystkie dane dotyczące strony internetowej, jak również odpowiednie kopie bezpieczeństwa, są przechowywane na serwerach hostowanych w centrach danych na terenie Unii Europejskiej i zgodnie z obowiązującymi przepisami wspólnotowymi.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Administratorem danych.

Czasy przetwarzania danych

Dane są przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania usługi żądanej przez użytkownika lub wynikający z celów opisanych w niniejszym dokumencie, a użytkownik zawsze może zażądać przerwania przetwarzania lub usunięcia danych.

Udostępnianie danych stronom trzecim

Żadne dane nie będą rozpowszechniane. W przypadku, gdy komunikacja z dostawcami, konsultantami lub partnerami zewnętrznymi będzie konieczna ze względu na potrzeby związane ze świadczeniem Usług, obowiązkiem Administratora będzie wyznaczenie ich jako podmiotów przetwarzających dane zgodnie z art. 28 Rozporządzenia, z racji wykazanych umiejętności, doświadczenia i rzetelności.

Dane identyfikacyjne mogą zostać przekazane firmom transportowym, z którymi firma Piero Zamboni zawarła umowy na dostawę produktów zakupionych na stronach internetowych Administratora.

Zainteresowane strony mogą w każdej chwili zażądać pełnej listy podmiotów przetwarzających dane wyznaczanych okresowo przez firmę Piero Zamboni, wysyłając żądanie do Administratora danych na adres e-mail: pierozamboni@iol.it.

Rozumie się, że dane osobowe użytkowników mogą być swobodnie ujawniane stronom trzecim, takim jak policja lub inne organy administracji publicznej, o ile jest to dozwolone przez prawo lub wymaga tego zarządzenie lub postanowienie właściwego organu. Podmioty te będą przetwarzać dane jako niezależni administratorzy danych.

Własność przetwarzania plików cookie

Ponieważ instalacja plików cookie stron trzecich i innych systemów śledzenia za pośrednictwem usług używanych w tej witrynie nie może być technicznie kontrolowana przez właściciela, wszelkie konkretne odniesienia do plików cookie i systemów śledzenia zainstalowanych przez strony trzecie należy traktować jako orientacyjne.

Biorąc pod uwagę obiektywną złożoność związaną z identyfikacją technologii opartych na plikach cookie i ich bardzo ścisłą integracją z funkcjonowaniem sieci, użytkownik jest proszony o kontakt z właścicielem, jeśli chce on otrzymać dalsze informacje na temat wykorzystywania plików cookie i wszelkich zastosowań to samo - na przykład przez osoby trzecie - dokonywane za pośrednictwem tej witryny.

Diritti dell'interessato

W każdej chwili możesz skorzystać, zgodnie z art. 15-22 RODO 2016/679, prawo do:

 • poprosić o potwierdzenie istnienia lub braku swoich danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną przekazane oraz, jeśli to możliwe, o okresie przechowywania;
 • żądania sprostowania i usunięcia danych;
 • uzyskać ograniczenie przetwarzania;
 • uzyskać możliwość przenoszenia danych, tj. otrzymać je od administratora danych, w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu przez urządzenie automatyczne, oraz przesłać je innemu administratorowi danych bez przeszkód;
 • w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także w przypadku przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego;
 • sprzeciwić się zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji w odniesieniu do osób fizycznych, w tym profilowaniu.

Aby dochodzić praw zainteresowanej strony i / lub zażądać dalszych informacji, możesz skontaktować się z Administratorem danych Piero Zamboni z siedzibą w Via Bellaria, 16 40138 Bolonia (BO) - Tel L: 051 / 392980, Poczta: pierozamboni@iol.it